๑๐ ราชาศัพท์ พึงใช้ให้ถูก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

16 พฤษภาคม 2019 | Slide, ข่าวสาร
Loading...

ทางเพจ สายข่าวจิตอาสา ได้โพสระบุข้อความว่า ต้องรู้! ๑๐ ราชาศัพท์ พึงใช้ให้ถูก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประชาชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่า ต่างกำลังเตรียมจัดกิจกรรม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติด้วยความจงรักภักดี แต่ผมพบว่า ยังมีการใช้ราชาศัพท์ผิด และสับสนกันอยู่บ้าง จึงขอรวบรวมคำหลักๆ ที่พึงระวังใช้ให้ถูก มาแบ่งปัน ดังนี้

๑.การขานพระนาม
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
อ่านว่า : สม-เด็ด-พระ-นาง-เจ้า-สุ-ทิ-ดา-พัด-ชะ-ระ-สุ-ทา-พิ-มน-ลัก-พระ-บอ-รม-มะ-รา-ชิ-นี
(เขียนย่อ : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี)

๒.ต้องใช้ “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา” ไม่ใช่ “เนื่องในวโรกาส…”
คำว่า วโรกาส ใช้ต่อเมื่อ ขอโอกาส แล้วได้รับโอกาส เช่น “พระราชทานพระราชวโรกาส”

Loading...

๓.ต้องใช้ “พระชนมพรรษา….พรรษา” (พระ-ชน-มะ-พัน-สา) ไม่ใช่ “พระชนมายุ….พรรษา” คำที่ถูกต้อง เช่น “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน”

๔.ต้องใช้คำว่า “ถวายพระพรชัยมงคล” ไม่ใช่ “ถวายพระพร”
เพราะคำว่า “ถวายพระพร” เป็นคำที่พระสงฆ์ใช้กับพระราชวงศ์ ฉะนั้น สามัญชนต้องใช้ว่า “ถวายพระพรชัยมงคล” เว้นแต่การลงนาม จึงใช้ว่า “ลงนามถวายพระพร”

๕.คำขึ้นต้นเมื่อกราบบังคมทูล เบื้องพระพักตร์หรือเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
ใช้ว่า : ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ ฝ่าละอองธุลีพระบาท

๖.คำลงท้ายเมื่อถวายพระพรชัยมงคล
ใช้ว่า “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” เพียงเท่านี้
ระหว่างนี้ เห็นบางหน่วยงาน ทำภาพถวายพระพรชัยมงคล ลงท้ายว่า “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ” ซึ่งคำนี้จะใช้กับ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สองพระองค์เท่านั้น

๗.สรรพนามบุรุษที่ ๒ เมื่อกล่าวถึงพระองค์ท่าน
ใช้ว่า ใต้ฝ่าละอองธุลี พระบาท

Loading...

๘.สรรพนามบุรุษที่ ๑ หรือการใช้คำแทนตน
ใช้ว่า ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว…
หลังคำแทนตน ข้าพระพุทธเจ้า ต้อง ใช้ว่า นาย/นาง/นางสาว, ยศ (ไม่ต้องใส่ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ ศาสตราจารย์, ด๊อกเตอร์) แล้วตามด้วย ชื่อสกุลจริง หรือเป็นคณะบุคคล เช่น คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท… หรือ คณะกรรมการและข้าราชการ กรม…….

๙.ต้องใช้คำว่า “แสดงความจงรักภักดี” อย่าใช้ผิดเป็น “ถวายความจงรักภักดี”
ควรทราบว่า การใช้คำว่า “ถวายความจงรักภักดี” เป็นการใช้คำผิด ที่ถูกต้องใช้คำว่า “เพื่อแสดงความจงรักภักดี” หรือ “เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดี” ควรทราบว่า “ความจงรักภักดี” จะนำมาถวายกันไม่ได้ หรือ ยกให้กันไม่ได้ เพราะเป็นนามธรรม เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคล

๑๐.ภาพถ่ายใช้ราชาศัพท์ว่า “พระฉายาลักษณ์” อย่าใช้ผิดว่า “พระบรมฉายาลักษณ์” เพราะคำนี้ ใช้กับ รูปถ่ายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ พระมหากศัตริย์ เท่านั้น

ในโอกาสสำคัญยิ่งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างเป็นรูปธรรมวิธีหนึ่ง คือ การยึดแนวทางปฏิบัติและใช้ราชาศัพท์อย่างถูกต้องกับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงอยากเชิญชวนให้สื่อมวลชน และทุกท่านปฏิบัติ พร้อมมีการตรวจสอบราชาศัพท์ก่อนใช้ให้ถูกต้องและสมพระเกียรติครับ…ด้วยความปรารถนาดี นพดล ทองคำ (ทิวสน ชลนรา) : เรียบเรียง
อ้างอิง : กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง, ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒, สำนักราชบัณฑิตยสถา
ที่มา Noppadol Thongkham

Loading...แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ๑๐ ราชาศัพท์ พึงใช้ให้ถูก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี "

Comments are closed.

error: